XX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-05-28, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gmi...)

4.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.

5.Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

6.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wo...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletni...)

10.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Młodzieszyn instrumentem płatniczym.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie dopuszczenia...)

12.Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

13.Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie określenia sz...)

14.Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

16.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

17.Informacja Kierownika GOPS dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Zamknięcie obrad.