XIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-02-28, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wniosek Wójta Gminy Młodzieszyn w sprawie dodania do porządku obrad punktu 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Młodzieszyn w sprawi...)

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady G...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 192 w miejscowości Adamowa Góra.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego p...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie określenia st...)

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Bu...)

12.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

13.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku.

14.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

15.Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad.