XVIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2019-12-16, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy.

6.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

7.Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury i wniosków z komisji stałych oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków.

8.Głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.

9.Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Młodzi...)

10.Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę bu...)

11.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szc...)

12.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2022.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

13.Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Młodzieszyn.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie...)

14.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zamknięcie obrad.