XXVII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

w dniu 2020-11-30, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wyłączenie z porządku obrad pu...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady G...)

4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Roc...)

5.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

6.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie Uchwały w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w uchwalenia Gminnego P...)

8.Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia G...)

9.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2020 roku.

11.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zamknięcie obrad.